Zameranie adresného bodu

Adresný bod označuje polohu hlavného vstupu do budovy. Na jeho základe je pridelené súpisné alebo orientačné číslo. Podkladom pre zameranie adresného bodu je geometrický plán.

Bezplatná konzultácia

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy hranice pozemku z daných podkladov (katastrálna mapa) do terénu. Jednotlivé lomové body sa v teréne vyznačia iba dočasnou stabilizáciou (drevený kolík, roxor a podobne).

Bezplatná konzultácia

Geometrický plán

Geometrický plán je neodlúčiteľnou súčasťou každej zmeny, ktorá sa prejaví v teréne. Najčastejšie s geometrickými plánmi pracujeme pri kolaudácii stavieb, rozdelení alebo zlúčení pozemku, určení vlastníckych práv a podobne.

Podrobné informácie Bezplatná konzultácia

Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

Podrobné informácie Bezplatná konzultácia
0
rokov
skúseností
0
hotových
projektov
0
profesionálnych
expertov
0
významných
partnerov