Služby

Zameranie adresného bodu

Adresný bod označuje polohu hlavného vstupu do budovy. Na jeho základe je pridelené súpisné alebo orientačné číslo. Podkladom pre zameranie adresného bodu je geometrický plán.

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčením hranice pozemku sa rozumie prenesenie polohy hranice pozemku z daných podkladov (katastrálna mapa) do terénu. Jednotlivé lomové body sa v teréne vyznačia iba dočasnou stabilizáciou (drevený kolík, roxor a podobne).

Geometrický plán

Geometrický plán je neodlúčiteľnou súčasťou každej zmeny, ktorá sa prejaví v teréne. Najčastejšie s geometrickými plánmi pracujeme pri kolaudácii stavieb, rozdelení alebo zlúčení pozemku, určení vlastníckych práv a podobne.

Ponúkame

 • Geometrický plán ku kolaudácií stavby
 • Geometrický plán na rozostavanú stavbu
 • Geometrický plán na rozdelenie pozemku
 • Geometrický plán na zlúčenie pozemkov
 • Geometrický plán na určenie vlastníckych práv
 • Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu
 • Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

Ponúkame

 • Geodetické zameranie pre projektové podklady
 • Šetrenie, zameranie podzemných inžinierskych sietí a kartografické spracovanie
 • Vytyčovanie stavebných objektov, líniových stavieb, technologických zariadení a staveniska
 • Budovanie vytyčovacích sietí stavebných objektov a líniových stavieb
 • Výkon činnosti geodeta a kartografa stavby v zmysle stavebného zákona
 • Kontrolné merania počas výstavby (kubatúry, pretvorenia a deformácie objektov)
 • Meranie pozdĺžnych a priečnych profilov terénu, ciest, železníc, vodných tokov
 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby a podkladov pre kolaudáciu stavby

Nenašli ste čo ste hľadali?

Potrebujete poradiť v oblasti geodézie? Chcete sa v niečom uistiť alebo sa opýtať na konkrétnu službu?

Ozvite sa nám
0
rokov
skúseností
0
hotových
projektov
0
profesionálnych
expertov
0
významných
partnerov